Filmworkshop.nl Algemene voorwaarden

Weten waar je aan toe bent

Algemene voorwaarden van FILMWORKSHOP.NL, handelsnaam van RAMON ETMAN PRODUCTIES.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen FILMWORKSHOP.NL en onze opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van een of meer bepalingen van deze voorwaarden hebben afgeweken.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot FILMWORKSHOP.NL in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met FILMWORKSHOP.NL gesloten overeenkomst. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden verleend. Opdrachtgever erkent derhalve, dat deze gerechtigd is namens of voor de organisatie rechtshandelingen te plegen.

1.3 Opties hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van herbevestiging door FILMWORKSHOP.NL.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FILMWORKSHOP.NL en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding, offerte en overeenkomst houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.

1.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met filmworkshop.nl, voor de uitvoering waarvan door FILMWORKSHOP.NL derden dienen te worden betrokken.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FILMWORKSHOP.NL en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien FILMWORKSHOP.NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat filmworkshop.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. AANBIEDINGEN EN ANNULERINGEN

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Orders en/of opdrachten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.

2.2 Mondelinge of telefonische opdrachten worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat fouten of vergissingen die door een duidelijk schriftelijke opdracht hadden kunnen worden voorkomen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3 Wij zijn gerechtigd voor, bij en/of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.

2.4 Voor een juiste uitvoering van de versterkte opdracht zijn wij te alle tijden bevoegd, anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend, conform de prijsopgave die de op voorhand aan de opdrachtgever zal worden verstuurd.

2.5 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening of schriftelijk akkoord dan wel via email of andere informatieoverbrengers van de opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. FILMWORKSHOP.NL draagt vervolgens zorg voor het uitvoeren van de opdracht en het versturen van de facturen gemoeid met de opdracht.

2.6 De filmworkshop kan tot 30 dagen voor aanvang van de filmworkshop kosteloos worden geannuleerd.

2.7 Indien een reservering voor een filmworkshop arrangement volledig wordt geannuleerd of gewijzigd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Het aantal deelnemers en daarmee het totaalbedrag voor de filmworkshop van zakelijke / particuliere reserveringen kunnen tot 14 dagen voor de workshop worden aangepast met een maximum van 25% van het initieel overeengekomen geoffreerde bedrag.

Binnen 14 dagen voor de geplande filmworkshop kunnen er geen wijzigingen meer worden verrekend en wordt het gehele geoffreerde bedrag voor 100% doorberekend en gefactureerd.

Wordt een filmworkshop geannuleerd binnen 30 dagen voor de uitvoerdatum van de workshop dan wordt 50% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Wordt een filmworkshop geannuleerd binnen 14 dagen voor het geplande event dan wordt 100% van het geoffeerde bedrag in rekening gebracht en gefactureerd.

3. LEVERING

3.1 FILMWORKSHOP.NL levert de film(s) digitaal aan. Mocht de film(s) op USB-stick worden aangeleverd dan zitten daar extra kosten voor USB-stick en verzendkosten aan vast. De film wordt binnen 14 dagen naar een door de klant opgegeven email-adres gestuurd. Mocht de film eerder dienen te worden aangeleverd dan zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Dit wordt vooraf gecommuniceerd en meegenomen in de offerte.

3.2 opgave van levertijden geschiedt bij benadering. Wij verplichten ons de door ons opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn niet aansprakelijk voor de overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en het geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q te ontbinden.

3.3 De films worden door FILMWORKSHOP.NL gemonteerd. Er vinden geen correctierondes plaats. Alleen als filmworkshop.nl met de opdrachtgever dit in de offerte heeft vastgelegd kan één of meerdere correctieronde worden ingepland. Hier zitten kosten aan verbonden en daarbij dienen duidelijke afspraken worden gemaakt over wanneer de feedback van de opdrachtgever voor de correctieronde binnen dienen te zijn. Voor films die op de dag zelf worden gemonteerd en vertoond worden zo ie zo geen correctierondes aangeboden.

4. PRIJZEN

4.1 Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Voor particulieren hanteren we inclusief B.T.W. prijzen.

4.2 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, ook al geschiedt dit gevolge voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de prijs met inachtneming van de eventuele, wettelijke voorschriften dien overeenkomstig te wijzigen.

4.3 De reguliere werktijden van FILMWORKSHOP.NL zijn: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Alle werkzaamheden die buiten deze tijden worden verricht, gelden als overwerk.

5. BETALING

5.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 3% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5.2 FILMWORKSHOP.NL zendt de facturen naar een door de Opdrachtgever opgegeven emailadres waar ook de offerte naartoe is verstuurd. Mocht het factuuradres afwijken dan geeft de Opdrachtgever dit na goedkeuring van de offerte aan. Betaling van 50% van het totale arrangementsbedrag dient voldaan te zijn ten minste 14 dagen voor aanvang van de geboekte filmworkshop. De overige 50% van het totale arrangementsbedrag dienen voldaan te zijn binnen 14 dagen na de geplande datum van het geboekte arrangement. Bij bestelling van aanvullingen op de arrangementen ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor het totale aanvullende bedrag. Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.
Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968 Eventuele tussentijdse veranderingen van de BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen. De prijzen van arrangementen zijn onder voorbehoud van wijziging.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Als het eindproduct niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt/geleverd wordt die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan filmworkshop.nl zoals bij 10.1 staat vermeld.

6.2 FILMWORKSHOP.NL is, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van filmworkshop.nl, of aan de persoon/organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. filmworkshop.nl, noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

6.3 FILMWORKSHOP.NL is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde filmworkshop.nl, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

6.4 FILMWORKSHOP.NL is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde filmworkshop.nl, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

6.5 FILMWORKSHOP.NL is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

6.6 De totale aansprakelijkheid van FILMWORKSHOP.NL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, dan wel dienst, waarvoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. Aansprakelijkheid van FILMWORKSHOP.NL voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige erkent FILMWORKSHOP.NL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van FILMWORKSHOP.NL, haar werknemers of vertegenwoordigers dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

6.7 FILMWORKSHOP.NL is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het publiekelijk uitzenden van het beeldmateriaal wat tijdens producties van FILMWORKSHOP.NL of tijdens workshops van FILMWORKSHOP.NL is/wordt geproduceerd.

6.8 Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos in stellen terzake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoedingen van derden, uit hoofde van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde beeld- en/of geluidsmateriaal.

6.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die deelnemers aan apparatuur en materiaal van FILMWORKSHOP.NL veroorzaken tijdens de filmworkshop. Ook als apparatuur en materiaal tijdens de filmworkshop door toedien van de deelnemers kwijt raken is de opdrachtgever verantwoordelijk en komt de reparatiekosten / vervangingskosten van apparatuur / materiaalkosten op rekening van de opdrachtgever.

7. MUZIEKRECHTEN

7.1 Indien er voor het gebruik van muziek in een productie rechten afgedragen moeten worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra, dan is er sprake van additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Ook zal bekeken worden of de oplevering van de films binnen 2 weken nog geleverd kan worden, mocht dit niet haalbaar zijn dan zal een nieuwe datum worden afgesproken wanneer de film (digitaal) wordt afgeleverd.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van filmworkshop.nl, alsmede met betrekking tot de door filmworkshop.nl gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij FILMWORKSHOP.NL. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van filmworkshop.nl.

8.2 Alle rechten van het beeld-en geluidsmateriaal wat door de arrangementsdeelnemers en FILMWORKSHOP.NL deelnemers onder leiding van begeleiders van filmworkshop.nl of zonder begeleiding van FILMWORKSHOP.NL wordt geproduceerd rusten bij FILMWORKSHOP.NL. FILMWORKSHOP.NL is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s), sociale media of promotie via andere kanalen.

8.3 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht, portretrecht en het auteursrecht- toe aan FILMWORKSHOP.NL.

8.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is FILMWORKSHOP.NL te allen tijde gerechtigd om de handelsnaam FILMWORKSHOP.NL op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door filmworkshop.nl. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, draaiboeken, scripts, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (electronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

9.1 FILMWORKSHOP.NL garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, FILMWORKSHOP.NL geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart FILMWORKSHOP.NL of door FILMWORKSHOP.NL bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart FILMWORKSHOP.NL voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. KLACHTEN

10.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken/diensten direct na de levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten over de geleverde zaken en of diensten moeten binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken en/of diensten schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken.

10.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie, dat niet bij de controle na levering is ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven dagen nadat hij het gebrek heeft ontdenkt of redelijkerwijs had moeten ontdekken een schriftelijke gemotiveerde klacht heeft ingediend.

10.3 Indien een klacht door ons wordt gehonoreerd, hebben wij het recht, doch niet de plicht, tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks na terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/ of overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

11.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid waardoor onze nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs dor de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd daaronder tenminste begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leverancier(s).

12. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

12.1 Opdrachtgever dient te zorgen voor de volgende faciliteiten:

 • Een geschikte locatie waar de filmworkshop kan worden gehouden. Mocht de filmworkshop buiten plaatsvinden dan dient er een backup binnenlocatie door de opdrachtgever geregeld te worden bij slecht weer. Ook de catering en verantwoordelijkheid locaties tijdens de filmworkshop ligt bij de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat FILMWORKSHOP.NL de locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
 • Voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen.
 • Eventueel gemaakte parkeerkosten voor de vernoemde transportmiddelen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Alle door de Opdrachtgever dan wel op verzoek van Opdrachtgever door derden in de locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen; zoals de elektriciteit; de elektrische installatie; geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door filmworkshop.nl gebruikt en zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. ONTBINDING

13.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichtingen jegens ons niet, niet volledig of te laat nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige schade vergoeding, onmiddellijk ontbinden, en zijn alle vorderingen die wij op opdrachtgever hebben onmiddellijk opeisbaar, indien:

 • opdrachtgever zijn opeisbare schulden onbetaald laat;
 • het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
 • of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

14. NEDERLANDS RECHT; GESCHILLEN

14.1 Op al onze aanbiedingen c.q. alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen ons en opdrachtgever die voortvloeien uit onze aanbiedingen c.q. uit met ons gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

ADRESGEGEVENS

Postadres: Herdersveld 53 / 5665 JL / Geldrop Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58609342

Telefoon: +31 6 24770510

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opgemaakt te Geldrop, 27 november 2018